The Artists' Gallery

Julie Szten

Julie Szten, the escapes, Sculpture

Julie Szten, lullaby2, sculpture

JulieSzten, Unbroken 11, sculpture

Julie Szten, forever mending, sculpture

Julie Szteh, Comforts, Sculpture

Julie Szten,follow me, scul[pture

drawing-4CFATumwater2